Privacystatement

Privacy -  Natuur&Zo/Gemeente Terneuzen.

Vanaf 25 mei 2018 is er de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG regelt in heel Europa het verwerken van persoonsgegevens. Natuur&Zo verwerkt ook persoonsgegevens. We doen dit nauwkeurig en veilig en volgens geldende wetten en regels.

Wij doen taken die belangrijk zijn voor onze inwoners en bezoekers. Het hangt van het doel en de taak af welke persoonsgegevens wij precies verwerken.

Website Natuur&Zo
Als u iets wilt regelen via onze website, dan vragen wij vaak om gegevens. Zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Die hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen. Ook gebruiken wij cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt dit opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig om de website goed te laten werken en voor uw gemak. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren.

U kunt uw cookies verwijderen via de instelling van uw browser. Ook kunt u daar de plaatsing van cookies voorkomen. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.

Persoonlijk contact
Heeft u contact met ons heeft via de telefoon, de publieksbalies, whatsapp, chat of huisbezoek? Dan hebben wij vaak persoonsgegevens nodig. Zoals naam, adres, geboortedatum en soms ook BSN. Deze gegevens gebruiken wij om vast te kunnen stellen wie u bent. En om uw vraag goed te kunnen beantwoorden.

Gevoelige persoonsgegevens
Wij kunnen gevoelige persoonsgegevens nodig hebben zoals financiële gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor aanvragen en betaling van onze diensten. 

Persoonsgegevens delen met andere organisaties
Natuur&Zo deelt persoonsgegevens met andere organisaties als dit nodig is voor het uitvoeren van onze publieke taken. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Verwijderen van persoonsgegevens
We verwijderen persoonsgegevens wanneer we die niet langer nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken. Het kan zijn dat voor de Selectielijst Archiefwet een langere bewaartermijn nodig is. Dan volgen we die.

Privacyvragen
De heer Bas Bekenkamp is Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij de gemeente Terneuzen. Heeft u vragen voor de FG over onze omgang met persoonsgegevens, dan kunt u hem bereiken via telefoonnummer 14-0115 of via het contactformulier van Gemeente Terneuzen.

Privacyrechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. En dat u kunt bewijzen dat de gegevens waar het om gaat van u zijn. Het is niet mogelijk om gegevens van andere personen in te zien.

Als u klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag verder. Gebruik hiervoor het contactformulier. Het kan zijn dat u er niet samen met ons uitkomt. Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyregels

Natuur&Zo vindt privacy belangrijk. Wij schermen uw persoonsgegevens daarom goed af:

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant. En op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.
  • Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor een specifiek en duidelijk omschreven doel. En gebruiken alleen de voor dat doel benodigde persoonsgegevens.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. Of voor de (verenigbare) doelen waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden.
  • Wij zorgen er voor dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden bijgewerkt.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Of zolang dit nodig is in verband met een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek.
  • Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. En houden ons hierbij aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals staat in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
  • Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden, samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn en soms ook private organisaties. Wij delen in sommige gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere organisaties, maken we daarover afspraken die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
  • Wanneer we persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vestrekken, zal dit in overeenstemming gebeuren met de vereisten uit de wet. Zoals het maken van passende afspraken over het niveau van de gegevensbescherming in dat land.

Privacyverklaring aanpassen
Deze privacyverklaring is van 7 juni 2018 en kan worden aangepast. Wij adviseren u om regelmatig de verklaring na te lezen op mogelijke aanpassingen.